Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n asiakasrekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy, Y-tunnus 2516159-9
 2. Meriusva 1, 02320 Espoo
 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Toimitusjohtaja, OTL Petri Pulkkanen gsm 050 317 2344 ja petri.pulkkanen@lakipulkkanen.fi
 4. Rekisterin nimi
  Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n asiakkaina olevien yksityishenkilöiden ja yritysten asiakasrekisteri.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n asiakkaiden asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden yhteydenpitoon, asiakkaiden laskuttamiseen, markkinointiin ja liiketoiminnan sekä asiakkaiden palvelukokemuksen suunnitteluun ja parantamiseen Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:ssa. Asiakasrekisterin saatetaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Rekisteriin voidaan kerätä myös palautetta asiakassuhteiden kehittämiseksi.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan perustiedot: etunimi ja sukunimi, syntymäaika, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka (rekisteriin ei kerätä mahdollisesti salattua osoite- tai muuta yhteystietoa, tiedonantaja vastaa tiedon vaatimuksenmukaisuudesta), sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  Asiakkuuden johdosta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot: toimeksiantosopimus, toimeksiannon tavoite tai tarkoitus, toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet, Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n toimeksiantoon kuulumattomat asiantuntijatehtävät ja näiden asiantuntijoiden nimet ja yhteystiedot, toimeksiantoon liittyvän myötä- ja vastapuolen nimi ja yhteistiedot sekä hänen asiamiehen tai muun avustajan nimi ja yhteistiedot, asiakkaan lasku laskuerittelyineen asiakkuuden kehittämistä varten kerätyt tiedot, mahdolliset tiedot asiakasta kiinnostavista Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n palveluista muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot

Asiakkaan ilmoituksesta rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:
Suoramarkkinointikielto kielto lähettää markkinointikyselyjä

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan Suomen viranomaisille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille (kuten kirjanpito-, tilintarkastus-, isännöinti-, toimitus-, maksu- ja petoksenestopalveluiden tarjoajat, luottotietoyritykset sekä analyysiympäristöjen, markkinointipalvelujen ja -kyselyjen tarjoajat). Tällöin tietojenkäsittelyä koskevat velvollisuudet on järjestetty osapuolten välisin sopimuksin.

Tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeudellista vaatimuksilta puolustautumista varten.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjien ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella. Tietokonepohjainen tietojärjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin ja muin teknisin turvatoimenpitein. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään myös manuaalisissa rekistereissä. Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n toimitilojen lukittujen toimistohuoneiden lukituissa säilytystiloissa.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy:n asiakasrekisterissä.

Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyyntönsä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa rekisteriasioita käsittelevälle vastuu- tai yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite.
Mikäli asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien toimeksiantoa ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla toimeksiannon syntymisen edellytys.