Perunkirjoitus

Surun kohdatessa voi olla vaikeaa keskittyä siihen, mitä kaikkia käytännön asioita tulisi hoitaa. Yksi ensimmäisistä hoidettavista asioista on kuitenkin läheisen poismenon jälkeen tehtävä perunkirjoitus.

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen riippumatta hänen iästään tai hänen omaisuutensa määrästä. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on luetteloida kuolleen henkilön omaisuus ja velat perintöverotusta sekä mahdollista perinnönjakoa varten ja selvittää ketkä ovat kuolleen henkilön perillisiä.

Ositus ja/tai omaisuuden erottelu

Mikäli Sinun avioliittosi päättyi avioeroon tai puolisosi kuolemaan, ennen perinnönjakoa toimitetaan yleensä omaisuuden ositus, ellei teillä ollut avio-oikeuden rajoittavaa avioehtosopimusta. Osituksessa määritellään leskelle kuuluva omaisuus. Mikäli teillä oli avioehtosopimus, toimitetaan yleensä omaisuuden erottelu.

Avioeroon päättyneen avioliiton puolisoiden kesken ositus ja/tai omaisuuden erottelu voidaan tehdä joko sopimusosituksena ja/tai omaisuuden erottelua koskevana sopimuksena; tai toimitusosituksena ja/tai omaisuuden erottelua koskevana toimituksena.

Sopimusositusmenettelyssä ja/tai omaisuuden erottelua koskevassa sopimusmenettelyssä puolisot antavat asianajajalle toimeksiannon avustaa heitä löytämään sovinnollisen ratkaisun vapaamuotoisessa menettelyssä, kun taas toimitusosituksessa ja/tai omaisuuden erottelua koskevassa toimituksessa puolisoiden asuinpaikan käräjäoikeus määrää jommankumman puolison tai heidän yhteisestä hakemuksesta puolisoille pesänjakajan toimittamaan osituksen ja/tai omaisuuden erottelun avioliittolain ja perintökaaren säätämässä järjestyksessä. Sopimusositus ja/tai omaisuuden erottelua koskeva sopimusmenettely on yleensä edullisempi, vapaamuotoisempi ja nopeampi kuin toimitusositus ja/tai omaisuuden erottelua koskeva toimitusmenettely.

Pesänselvitys ja perinnönjako

Mikäli Sinun avioliittosi päättyi puolisosi kuolemaan, ennen perinnönjakoa toimitetaan yleensä omaisuuden ositus, ellei teillä ollut avio-oikeuden rajoittavaa avioehtosopimusta. Osituksessa määritellään leskelle kuuluva omaisuus. Mikäli teillä oli avioehtosopimus, toimitetaan yleensä omaisuuden erottelu.

Perinnönjaon toteuttamiseksi kuolinpesä on saatettava ns. jakokuntoiseksi pesänselvityksen aikana, jossa kirjaimellisesti kuolinpesän selvitetään maksamalla vainajan ja kuolinpesän avoimet laskut ja velat sekä mahdolliset muut vastuut ja takaukset ennen kuin perintö voidaan jakaa perillisille. Vainajan ja lesken välinen ositus ja/tai omaisuuden erottelu on käytännössä osana pesänselvitystä, joka toimitetaan lesken omaisuuden erottamiseksi vainajan ja kuolinpesän omaisuudesta.

Perinnönjako voidaan tehdä joko sopimus- tai toimitusjakona. Sopimusjakomenettelyssä kuolinpesän osakkaat antavat asianajajalle toimeksiannon avustamaan heitä löytämään sovinnollisen ratkaisun vapaamuotoisessa menettelyssä, kun taas toimitusjaossa käräjäoikeus määrää hakemuksesta kuolinpesälle pesänselvittäjän ja -jakajan toimittamaan perinnönjaon perintökaaren säätämässä järjestyksessä. Sopimusjako on yleensä edullisempi, vapaamuotoisempi ja nopeampi kuin toimitusjako.

Perinnönjako voidaan tehdä joko osittain tai kokonaan jakamalla kuolinpesän omaisuus.

Perinnönjaon toteuttamisen esteenä voi olla lesken ja ensiksi kuolleen puolison välinen testamentti, joka usein siirtää perinnönjaon lesken kuoleman jälkeiseen ajankohtaan, ellei leski luovu vetoamasta testamentista.

Otathan yhteyttä reippaasti, niin pääsemme avustamaan Sinua tehokkaasti ositukseen, omaisuuden erotteluun, pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa.

Avoliitto, avioliitto, avioehtosopimus, ositus ja lapset

Avustamme avio- ja avioliittoon liittyvissä erilaisissa asioissa, kuten laadimme avioehtosopimuksia ja ositussopimuksia.

Avustamme lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa, kuten lapsen asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvissä sopimusasioissa, joissa lapsen vanhempien välinen sopimus edellyttää sosiaaliviranomaisen vahvistuksen.