Hoidamme kaikki yritysten asianajopalvelut. Alla muutamia esimerkkejä palveluistamme.

Yritysverotus

Lakiasiaintoimisto Pulkkanen Oy on luotettava neuvonantaja kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme kattavien elinkeinoveropalvelujen lisäksi myös kaikki tulo- ja arvonlisäverotukseen liittyvät palvelut, mm. kotimaan yritysverotus, lähdeverotus, yritysjärjestelyt ja -kaupat, rahoitusrakenteet sekä siirtohinnoitteluasiat kuuluvat tehtäväkenttäämme.

Asiantuntijamme hallitsevat verotuksen eri osa-alueet sekä niiden kansainvälisen relaation. OTL Petri Pulkkasella on huippuluokan käytännön vero-osaaminen sekä Suomen että kansainvälisestä verotuksen haasteista. Petri Pulkkasen ammattitaitoa peilaa osaltaan myös hänen asiantuntijakirjoituksensa esim. Verotuslehdessä 5/2013, 4/2007 ja 1/2006.

Avustamme Sinua minimoimaan verorasituksen ja tehostamaan siten yrityksesi kilpailukykyä.Palvelemme mielellämme kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä, otathan yhteyttä. Alkuneuvottelu puhelimitse on maksuton.

Talousrikokset

Talousrikokset ovat usein moninaisia sekä niiden taustalla olevan tapauksen tosiasioiden osalta että myös tapaukseen liittyvän normiston näkökulmasta, sillä talousrikoksessa epäillään usein useamman eri oikeudenalan lainsäädäntöä rikotun.

Talousrikokseksi kutsutaan yleensä seuraavia rikosnimikkeitä: veropetos ja/tai törkeä veropetos, kirjanpitorikos ja/tai törkeä kirjanpitorikos, velallisen epärehellisyys ja/tai törkeä velallisen epärehellisyys.

Talousrikosepäilyn yhteydessä toimitettavassa esitutkinnassa tutkitaan usein myös liiketoimintakiellon määräämisen perusteita. Liiketoimintakielto estää rikoksestä tuomitun liiketoiminnan kiellossa määrätyksi ajaksi, mikä johtaa siis taloudellisen toimeentulon estymiseen lähitulevaisuudessa. Talousrikoksen tutkinnassa ja sitä koskevaa epäilyä vastaan puolustautumisessa on välttämätöntä, että Sinua puolustavalla lakimiehellä on vankka ja laaja käytännön kokemus verolainsäädännöstä, kirjapitoa koskevasta normistosta sekä yhtiöoikeudesta, kuten osakeyhtiölaista.

Veropetos

Olethan muuten tietoinen, että jos olet epäiltynä törkeästä veropetoksesta ja/tai törkeästä kirjanpitorikoksesta ja/tai törkeästä velallisen epärehellisyydestä sinulla on mahdollisuus hakea itsellesi puolustaja, jonka kustannukset korvataan valtion varoista. Perustunnusmerkistön mukaisissa rikosasioissa pienituloinen ja vähävarainen epäilty voi hakea oikeusapua.

Aliurakointi tai hankinta

Onko yrityksesi solmimassa alihankintaa, jakelua, lisensointia tai muuta liiketoiminnan uudelleen järjestelyä koskevaa kauppasopimusta? Vai onko kyseessä yrityskauppa, yritysjärjestely tai sukupolvenvaihdostilanne?

Kauppasopimukset

Kauppasopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Molemmat sopimustyypit ovat päteviä, mutta kirjalliseen muotoon saatettu kauppasopimus helpottaa sopimusehtojen sisällön todentamista jälkikäteen. Kiinteistön kauppa on kuitenkin pätevä vain määrämuotoisena ja kirjallisena.

Irtaimen omaisuuden kauppaa ja siinä tapahtuneista sopimusrikkomuksista sääntelee kauppalaki.

Kauppasopimuksen laadintaan panostamista ei voi ylikorostaa, sillä usein kauppasopimuksen sopimusehtoa koskeva erimielisyys ratkaistaan kauppasopimuksen laatineen vahingoksi. Minimoi siten riskisi hyödyntämällä asiantuntijan neuvoja.

Kauppasopimuksissa tulee huomioida myös sen taloudelliset kokonaisvaikutukset, kuten sen verovaikutukset, jotka käytännössä lopulta määrittävät sen, kuinka paljon taloudellista hyötyä kauppasopimus tai muu sopimus tuottaa sen osapuolelle. Yleensä liikejuridiikkaa tarjoavat asiantuntijapalvelut jättävät huomioitta kauppasopimuksen laatimisen yhteydessä verosuunnittelun, mikä johtaa usein ennalta arvaamattomiin ikäviin yllätyksiin verotusta toimitettaessa.

Selvitetään yhdessä millaista kauppasopimusta tai muuta sopimusta Sinun tai yrityksesi tilanteessa tarvitaan Sinun tai liiketoimintasi kokonaisedun maksimoimiseksi.

Ota etukäteen selvää tulevasta verotuksestasi

Ennakkoratkaisu on järkevä ja käytännöllinen keino selvittää veroviranomaiselta sen maksuunpaneman veron tarkka euromäärä koskien tiettyä suunniteltua toimea tai tapahtumaa ennen sen varsinaista toteuttamista. Veroviranomainen sitoutuu toimittamaan verovelvollisen verotuksen sen antaman ennakkoratkaisun mukaisesti.

Ennakkoratkaisuhakemuksen taustalla oleva tilanne saattaa liittyä esimerkiksi

• yritysjärjestelyssä ja sukupolvenvaihdoksessa suunniteltuun omistuksen uudelleenjärjestelyyn (elinkeino- ja/tai tuloverotus sekä arvonlisäverotus)

• vanhempien lapsilleen suunnittelema omaisuuden siirto (lahjaverotus)

• kiinteistöomaisuuden hankinnat ja siirrot (varainsiirtoverotus)

Ennakkoratkaisulla voidaan tehokkaasti välttää mahdollinen tulkintaerimielisyys veroviranomaisen kanssa, mikä saattaa ilmetä etenkin silloin, kun verotuksen taustalla olevan toimen tai tapahtuman suuruus on verovelvollisen kannalta huomattava.

Ennakkoratkaisun kohteena voi olla tuloveroa, arvonlisäveroa, perintö- ja lahjaveroa, varainsiirtoveroa, kiinteistöveroa ja ennakkoperintää koskevat tilanteet. Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, yleensä yhdelle verovuodelle. Ennakkoratkaisu on maksullinen.

On vielä lopuksi mainittava yhteisöjen, eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, ja yhtymien, eli avoimien ja kommandiittiyhtiöiden, mahdollisuudesta hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää verotuksessa vahvistettuja ja käyttämättömiä tappiota siitä huolimatta, että sen osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana. Poikkeusluvan käsittely on myös maksullinen.