Surun kohdatessa voi olla vaikeaa keskittyä siihen, mitä kaikkia käytännön asioita tulisi hoitaa? Yksi ensimmäisistä hoidettavista asioista on kuitenkin vainajan jälkeen tehtävä perunkirjoitus.

Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen kolmen kuukauden kuluessa hänen kuolemastaan. Perunkirjoituksen tarkoituksena on luetteloida vainajan  omaisuus ja velat perintöverotusta sekä mahdollista perinnönjakoa varten ja selvittää ketkä ovat vainajan henkilön perillisiä.

Perunkirjoituksen toimittamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat, ja yleensä se henkilö, joka tuntee kuolinpesän ja sen varat parhaiten ja joka on jo hoitanut kuolinpesän asioita. Tämä on useimmiten leski tai vainajan lapsi.

Perunkirjoitus valmistellaan hankkimalla tarvittavat selvitykset vainajasta, leskestä ja kuolinpesän osakkaista. Vainajasta on hankittava sukuselvitys, mikä tarkoittaa virkatodistuksia kaikista niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa henkilö on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta. Myös jokaisesta kuolinpesän osakkaasta on tilattava virkatodistus. Myös vainajan ja lesken omaisuudesta ja veloista on hankittava tarpeellinen selvitys.

Perunkirjoituksessa on huomioitava useita seikkoja muun muassa perintöverotuksen, omaisuuden arvostamisen sekä muutoinkin perintökaaren vaatimusten suhteen, joten on suositeltavaa uskoa perunkirjoituksen toimittaminen ammattilaiselle. Näin voit välttää ikävät yllätykset ja varmistua siitä, että kaikki mahdolliset seikat on huomioitu.

Perunkirjoituksen hinta koostuu perunkirjoitustilaisuuden hinnasta, joka on varattomasta pesän palkkiosta 400 euroa lisättynä 24 % arvonlisäverolla alkaen sekä pesänselvittelyyn kuluvasta tuntihintaperusteisesta ajankäytöstä. Keskimäärin perunkirjoituksen palkkio on 700-1000 euroa lisättynä 24 % arvonlisäverolla. Perunkirjoituksen hinta riippuu näin ollen kuolinpesän laajuudesta sekä selvittelyn tarpeesta. Hinnoittelu perustuu kuitenkin aina tehokkaaseen ajankäyttöön. Annamme tarvittaessa arvion perunkirjoituksen hinnasta.

Perukirjaan merkitään vainajan varat ja velat sellaisina kuin ne olivat hänen kuollessaan. Varat arvostetaan ns. käypään arvoon. Lisäksi perukirjaan on merkittävä myös mahdollisen lesken omaisuus. Lisäksi perukirjassa tulee mainita mahdollinen testamentti ja avioehto, mahdolliset ennakkoperinnöt sekä joukko muita välttämättömiä tietoja. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Meillä on lisäksi vankka kokemus pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävistä. Mikäli Sinulla on tarve saada pesänselvittäjä ja/tai pesänjakaja selvittämään kuolinpesän perinnönjaon toimittamiseksi, otathan yhteyttä  asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkaseen.